خداوند هيچ دردى را بى درمان نيافريده مگر سام (مرگ) كه درمان ندارد.

منوی اصلی