هر كس مى خواهد معده اش آزارش ندهد، در بين غذا آب نخورد.

منوی اصلی